Актуальність психофізіологічної експертизи

Враховуючи зростання в сучасних умовах інтенсивності професійної діяльності та високу “ціну” помилкових дій, наслідком чого може бути зниження якості професійної діяльності та виникнення аварій і навіть катастроф, великі швидкості та високий темп роботи, дефіцит часу, наявність високого рівня нервово-емоційної напруги, постає питання про підвищення вимог до психофізіологічних якостей людини.

У розвинених країнах проблему “людського фактору” на виробництві вирішують за допомогою професійного психофізіологічного відбору, кінцевим результатом якого є висновок психофізіологічної експертизи. Наприклад, у США при Міністерстві праці створено 1200 державних центрів профорієнтації і профвідбору; щороку через них проходить більш як 1 млн. молодих американців. Багаторічний досвід використання професійного відбору в США засвідчує його високу ефективність. Становлення такого напряму, як психофізіологічна експертиза, не є свавільним актом науковців, керівництва або роботодавців – це обумовлено завданнями забезпечення безпеки праці у всіх її аспектах, забезпечення професійної надійності, збереження здоров’я і трудового довголіття працюючих.

Психофізіологічний відбір є складовою частиною інтегрального комплексу первинної психогігієни, психопрофілактики і формування психології безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Готовність будь-коли негайно включитись до діяльності, здатність діяти організовано і цілеспрямовано в складних та небезпечних умовах, в умовах дефіциту часу і відсутності чіткого алгоритму дій, підвищеного рівня матеріальної та моральної відповідальності притаманні далеко не кожній людині. Світовий досвід доводить, що в подібних «критичних» професіях здатні працювати далеко не всі люди, які отримали відповідну кваліфікацію і освіту. Надійність в екстремальній ситуації не визначається стажем, знаннями працівника або його палким бажанням. Для таких професій альтернативи психофізіологічному відбору немає, його відсутність чи ігнорування приводить як мінімум до значного відсіву в період навчання чи під час наступної діяльності.

Допуск до роботи осіб, які за своїми психофізіологічними особливостями не можуть задовільно її виконувати або виконують із значною кількістю помилок — справа для суспільства економічно невигідна і небезпечна, а для громадян може закінчитися втратою здоров‘я та працездатності. Допуск до роботи таких осіб може призвести не тільки до нераціонального використання ресурсів, але й викликати техногенні аварії або екологічні катастрофи. З точки зору забезпечення більш високого рівня безпеки та економічної доцільності проводиться психофізіологічна експертиза для виявлення непридатних осіб. Такий підхід обумовлено знанням про достатню стійкість психофізіологічних якостей людини, сформованих у процесі її розвитку, та обмеженість можливості їх направленого розвитку (зміни) в реальні терміни, необхідні для оволодіння професією.

Заходи професійного психофізіологічного відбору і психофізіологічної експертизи передбачені статтею 5 Закону України “Про охорону праці”, в якій визначено: “До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи”. Відповідно до вимог чинного законодавства, заходи професійного психофізіологічного відбору в Україні запроваджувалися в різні періоди і ефективно здійснюються в енергетиці, на залізничному транспорті, в авіації, морському флоті, автотранспорті, силових структурах тощо. Хоча вони і носять в більшості відомчий характер, але дають значний економічний ефект.

Система психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки

Розробка Системи професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки була розпочата у 1999 році згідно з розпорядженням віце-прем’єр-міністра України з питань соціальної політики шляхом створення робочої групи, до якої були залучені фахівці Головного навчально-методичного центру (ГНМЦ) та кафедри авіаційної, морської медицини та психофізіології Української військово-медичної академії, профільних науково-дослідних інститутів АМН і МОЗ України.

За наказом голови Держнаглядохоронпраці України того ж року розпочаті роботи з психофізіологічного обстеження технічних експертів та фахівців, які працюють з вибуховими матеріалами. На сьогодні ГНМЦ здійснено декілька тисяч таких обстежень.

Впровадження Системи професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки було визначено Національною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки, де передбачалось “…Розробка і впровадження в провідних галузях виробництва системи професійного психофізіологічного добору спеціалістів, зайнятих на роботах з підвищеним рівнем небезпеки”.

Діючі на сьогодні нормативно-правові акти передбачають необхідність заходів професійного психофізіологічного відбору і психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки, але не визначають організаційну систему і порядок їх проведення.

Саме цю прогалину усуває створювана зараз єдина державна Система професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки, яка спрямована на ефективне і економічно виправдане об’єднання матеріальних, наукових, кадрових ресурсів, що стосуються зазначеної проблематики, для досягнення в кінцевому результаті головної мети — підвищення рівня безпеки праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

З введенням заходів професійного психофізіологічного відбору і психофізіологічної експертизи очікується зменшення аварійності технічних систем, в залежності від видів і умов діяльності, від 40% до 70%, зменшення техногенних катастроф на 20 – 25%, зниження рівня травматизму з причини “людського фактора” на 40 – 45%.

Наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.05.2005 р. за № 75 створений Центр психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та затверджено Положення про Систему професійного психофізіологічного відбору працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки (СППФВ).

З вересня 2005 року ГНМЦ приступив до поетапного розгортання СППФВ. На даний момент створені та отримали експертний висновок на право проведення психофізіологічної експертизи Регіональні відділи у більшості областей України.

Вже на сьогодні є реальний позитивний досвід впровадження СППФВ. Так, Регіональним відділом психофізіологічної експертизи, створеним при Запорізькому ЕТЦ, успішно проведені обстеження працівників ряду підприємств міста Запоріжжя. Враховуючи важливість висновків, особливо під час прийому на роботу, керівництво «Запоріжсталі», інших підприємств активно та ініціативно розпочало дії з обстеження своїх працівників.

Згідно з постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. 1631 «…Робота з підвищеною небезпекою — є робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю…»

Базуючись на зазначеному у даній постанові переліку робіт, разом із санітарно-епідеміологічною станцією, профспілковим комітетом (у разі відсутності — з уповноваженим з питань охорони праці) та місцевим органом Держпромгірнагляду роботодавець визначає контингент осіб, які підлягають психофізіологічній експертизі за видами робіт. До нього включаються особи, що приймаються на роботи підвищеної небезпеки або які виконують такі роботи, а також особи, які планово змінюють професію або направляються на професійне навчання.

Психофізіологічна експертиза даного контингенту здійснюється шляхом проведення психофізіологічного обстеження з наступним формуванням висновку про придатність особи за психофізіологічними можливостями до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Психофізіологічна експертиза працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки — сукупність заходів для виявлення осіб, які за своїми професійно важливими психофізіологічними якостями відповідають вимогам конкретної діяльності в напружених та (або) небезпечних умовах і придатні до ефективного виконання небезпечних робіт (професійних обов’язків).

Під час психофізіологічного обстеження визначається рівень розвитку таких якостей як увага, пам’ять, стійкість до впливу стресів, орієнтація у просторі, стійкість до моногонії, швидкість реагування та інші професійно важливі якості, необхідні для надійної роботи в напружених і небезпечних умовах.

За результатами проведеної психофізіологічної експертизи для допуску працівника до виконання конкретного виду робіт підвищеної небезпеки суб’єкту господарювання надається висновок психофізіологічної експертизи про можливість і доцільність продовжувати роботу за обраним фахом (документ на сьогодні має рекомендаційний характер).

Періодичність проведення психофізіологічної експертизи визначається на підставі оцінки умов праці з урахуванням вимог «Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 р. за № 528

У найближчій перспективі передбачається:
по-перше, розвиток та удосконалення нормативно-правової бази;
по-друге, розвиток напрямів діяльності Центру та Регіональних відділів психофізіологічної експертизи – психофізіологічний супровід професійної діяльності фахівців, оцінка і управління функціональними станами, психофізіологічна реабілітація працівників, визначення лояльності та благонадійності працівників, корекція і формування психологічного клімату колективів.

Документи необхідні для проходження психофізіологічної експертизи

 

1. Паспорт

 

2. Індифікаційний код

 

3. Направлення з місця роботи (із зазначенням виду виконуваних робіт)

Зразки висновку психофізіологічної експертизи

Зразки висновку психофізіологічної експертизи

Група придатності Висновок
1
1. За своїми психофізіологічними якостями професійним вимогам до працівника, який виконує підземні роботи , відповідає в повній мірі.
2. Може бути допущений до підземних робіт.
Працівники, які отримали даний висновок, за своїми професійно важливими психофізіологічними якостями в повній мірі відповідають професійним вимогам до конкретної діяльності та можуть бути допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки.
2
1. За своїми психофізіологічними якостями професійним вимогам до працівника, який виконує підземні роботи, відповідає в цілому.
2. Може бути допущений до підземних робіт.
Працівники, які отримали даний висновок, за своїми професійно важливими психофізіологічними якостями в цілому відповідають професійним вимогам до конкретної діяльності та можуть бути допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки.
3
1. За своїми психофізіологічними якостями професійним вимогам до працівника, який виконує підземні роботи, мінімально відповідає.
2. Може бути допущений до підземних робіт.
3. Потребує повторного обстеження через один рік.
Працівники, які отримали даний висновок, за своїми професійно важливими психофізіологічними якостями мінімально відповідають професійним вимогам до конкретної діяльності та можуть бути допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки з обмеженнями (визначаються індивідуально лікарем — психофізіологом залежно від виду робіт і конкретних умов професійної діяльності).
4
1. За своїми психофізіологічними якостями професійним вимогам до працівника, який виконує підземні роботи, не відповідає.
2. Не рекомендується допускати до підземних робіт.
Працівники, які отримали даний висновок, за своїми професійно важливими психофізіологічними якостями не відповідають професійним вимогам конкретної діяльності та не можуть бути допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Зразок Карти психофізіологічної експертизи

Image

Зразок Карти психофізіологічної експертизи

Image

Відповідальні працівники Центру:

Начальник ЦПФЕ, магістр ВАКУЛІНА Леся Іванівна
Провідний фахівець ЦПФЕ, лікар-психофізіолог вищої категорії ФАРТУШНИЙ Євген Миколайович
Психолог-експерт ЦПФЕ, професор, доктор психологічних наук БОЛТІВЕЦЬ Сергій Іванович

Ознайомитись з докладнішою інформацією можна на сайті Центру психофізіологічної експертизи ДП «Головного навчального методичного центру Держпраці»

04060, м. Київ, вул. Вавілових, 8, каб. 17

(044) 453-97-41

pfz@gnmc.kiev.ua